26 de juny de 2017

Nova Ordenança de Convivència

Un dels temes que en els darrers anys s’ha fet més visible i genera més divisió d’opinions, és el comportament a l’espai públic referit a la tinença d’animals de companyia, en concret els gossos. Molts factors hi intervenen, des de l’incivisme per part d’una minoria, que acaba en conflictes de convivència a l’espai públic, passant per la manca d’informació dels propietaris i, fins i tot, com s’incorpora aquesta nova realitat a la gestió diària de la ciutat.
Sense cap mena de dubte, el tema més sensible, visible i molest són els excrements a la via pública o les miccions en porteries, façanes d’edificis...Som conscients dels prejudicis que genera aquesta realitat i dediquem molts recursos i els seguirem dedicant, evidentment, per evitar la degradació dels nostres espais públics i millorar la convivència.

Però també es tracta d’assumir noves responsabilitats per part de tots i, en aquest sentit, hem fet un intens procés de reflexió conjuntament amb les entitats d’aquesta ciutat afectades de forma més directa i tenint en compte que no és un fenomen exclusiu de Cornellà. Per això creiem que s’ha d’abordar el tema d’una forma transversal i integradora. Cal interioritzar-ho.

Sota aquest criteri entra en vigor la nova Ordenança de Convivència, en la que hem tingut en compte les necessitats dels propietaris de gossos, com comentava abans; hem treballat amb col•lectius i associacions i hem dissenyat i identificat noves fórmules per intentar compatibilitzar les necessitats dels animals, la seguretat, el manteniment dels espais públics, la salut i el benestar comuns.

Evidentment, existeix un factor determinant i ineludible: la normativa s’ha de complir per part de tothom i nosaltres com a administració posarem totes les eines al nostre abast perquè així sigui. Al mateix temps hem dissenyat un pla d’actuació amb l’objectiu d’integrar millor la presència dels gossos a la nostra ciutat . En aquesta línia hem renovat la pràctica totalitat de pipicans i hem fet també nous correcans per a millorar el benestar dels gossos, fins a sumar prop d’una vintena, i l’Ordenança també inclou normativa per garantir el benestar dels animals i la seva seguretat, quant al cens i la identificació.
Així mateix procedirem a determinar espais i horaris perquè els gossos no perillosos puguin anar deslligats. A més es posa en marxa el procediment per detectar, mitjançant l’anàlisi de l’ADN dels excrements no recollits, els propietaris que no compleixen amb les seves obligacions de respecte convivencial.

En aquest procés, la conscienciació i responsabilitat és clau. S’han de generar inèrcies de bones conductes i s’ha de fer molta pedagogia. L’espai públic és com casa nostra i tots n’hem de tenir cura.
Respectar l’espai públic és obligació de tots i totes; estem davant d’un nou gran repte, gens senzill, que podem assolir amb la implicació i compromís de tota la ciutadania.